preloader
18 Feb 2020
18:00:00 - 20:30:00

Den 18 februari välkomnar vi studenter till en casekväll hos oss på 4C Strategies. Under ett trevligt mingel i våra egna lokaler i centrala Stockholm kommer vi att berätta mer om vår verksamhet och de jobbmöjligheter som finns hos oss. Inbjudna deltagare kommer även att få möjligheten att lösa ett spännande case tillsammans. Vi bjuder på mat och dryck.

När: 18 Februari, Kl 18.00–20.30
Var: 4C Strategies huvudkontor, Vattugatan 17, Stockholm (8 tr)
Deadline för anmälan: 7 februari

Om 4C Strategies

4C Strategies är en ledande leverantör av lösningar inom krisberedskap, samhällssäkerhet, utbildning och övning. Bolaget grundades år 2000 och har idag kontor i Stockholm, Malmö, London, Warminster, Orlando och Washington D.C. med totalt ca 150 anställda. Genom att kombinera våra konsulttjänster och vår egenutvecklade mjukvara Exonaut, erbjuder vi ett unikt och integrerat stöd till såväl offentlig som privat sektor. Till detta kopplar vi utbildning och träning för att säkerställa rätt förmåga och beredskap för det väntade såväl som det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål. Och vi tar ett steg till för att göra världen säkrare för människor, organisationer och bolag. Läs mer om några av våra verksamhetsområden nedan.

Anmäl dig till Casekväll med 4C Strategies

Cybersäkerhet

Informationssäkerhet växer kraftigt i betydelse för organisationer. Varje år sker över 100 000 cyberattacker i Sverige, riktat mot både infrastruktur, företag och organisationer. Antalet cyberattacker mot centrala samhällsfunktioner ökar även de drastiskt varje år. Det är flera faktorer som ligger bakom denna ökning. Uppkoppling av tekniska hjälpmedel, från infrastruktur till bilar och hemlarm, blir allt vanligare. Samtidigt ser vi en stor ökning av IT-relaterade incidenter och antagonistiska dataintrång. Intrången begås av såväl kriminella organisationer som statsunderstödda aktörer, vilket gör att hela samhället påverkas även ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

För att motverka sårbarheten och minska konsekvenserna av IT-attacker är det viktigt att ha en tydlig strategi inom cybersäkerhetsområdet. 4C Strategies stöder privata och offentliga aktörer med IT-beroende analyser, planer, strategier samt bedömning av cyberrisker och sårbarhet.

Exonaut – mjukvaruplattform för risk, kris och kontinuitetshantering

Exonaut är en integrerad beredskapsplattform med för risk-, incident-, kris- och kontinuitetshantering och ett verktyg för att planera och utvärdera övning och förmåga. Våra lösningar hjälper riskmedvetna organisationer att skapa, verifiera, följa upp och stödja deras arbete med risk- kris- och kontinuitetshantering. Vi erbjuder arbete i ett snabbt växande bolag med kunder som ställer höga krav och som verkar över ett spektrum av samhällssektorer. I dagsläget undersöker bland annat möjligheten att använda drönare i operativ krishantering. Mjukvaruutvecklingen är baserad på vårt kontor i Malmö och i Stockholm finns det möjlighet att arbeta med implementering och support av mjukvaran.

Energiberedskap

Energiberedskap

Energisektorn står inför en växande mängd nya hot till följd av de senaste årens förändringar i marknadsläge, kravbild, konkurrens och effektivitetsförbättringar. Ett resultat av detta är sektorns anpassning till den s.k. ”just-in-time-principen” samtidigt som nya sårbarheter skapas.

Vi arbetar för ett hållbart och robust energisystem där övergången till förnybara energikällor inte drabbar leveranssäkerheten. För att stötta energisektorn i arbetet med att anpassa sig till det nya risklandskapet och stärka sin beredskap, erbjuder 4C Strategies integrerade helhetslösningar för risk-, kontinuitet- och krishantering. Genom Exonaut hjälper vi våra kunder att öka sin robusthet och planera för, övervaka och hantera incidenter. Vi arbetar med aktörer såsom Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Vattenfall samt en rad andra privata aktörer.

Kritisk infrastruktur

Kritiska funktioner i samhället, såsom polisiär verksamhet, matförsörjning och sjukvård bärs upp och möjliggörs utav kritiska tekniska infrastrukturer såsom; Elektroniska kommunikationer, elförsörjning och transporter. Störningar i dessa infrastrukturer leder ofta till direkta och omfattande samhällskonsekvenser. Vidare fungerar dessa infrastrukturer i en symbios med starka ömsesidiga beroenden emellan sig, där störningar i en infrastruktur snabbt sprider sig till andra infrastrukturer och riskerar äventyra upprätthållandet av samhällets funktionalitet.

Det är därmed av fundamental vikt att det sker proaktivt arbete med att säkerställa kontinuerlig funktion för dessa infrastrukturer inför en föränderlig framtid. På 4C Strategies arbetar vi kontinuerligt med att kartlägga, analysera och prioritera kritisk infrastruktur för öka robustheten i samhället.

Totalförsvarsplanering

Totalförsvaret består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret. Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska situationen har återaktualiserat behovet av ett välfungerande totalförsvar. Vår tidigare förmåga att ha ett starkt totalförsvar har monterats ner under lång tid, men vilken utmaning står vi inför när den ska byggas upp igen?

4C Strategies har sedan det grundades, varit en del av att stödja det militära försvarets förmågeutveckling. Det fortsätter vi göra i det nya totalförsvarskonceptet, där vi nu har gått från att vara en Försvarsmakt som ska göra insatser internationellt till att främst försvara Sverige territoriellt.

Det civila försvaret jobbar vi med genom att stödja både privat och offentlig sektor med att stärka sin förmåga och beredskap. En av våra kollegor, Martin Allard, har varit med och tagit fram en intressant rapport om näringslivets roll i totalförsvaret. Den pekar på ett antal lösningsförslag och kommer följas av ett antal nya utredningar.

 

Anmäl dig till casekvällen via länken nedan, senast den 7 februari.

 

Anmäl dig till Casekväll med 4C Strategies

Vi ses!

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
  • Original image
  • Large image (2900px)
  • Medium image (1920px)
  • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.