preloader
4C Strategies>Experttjänster>Totalförsvarsplanering

Ett modernt totalförsvar

video play

”Samarbete mellan Försvarsmakten och 4C Strategies har pågått över 20 år och är något som jag ser väldigt positivt på. Ett samarbete som hjälpt utveckla vår verksamhet.”

– Överbefälhavare Micael Bydén

Vårt stöd till samhällets aktörer

Utvecklingen av ett modernt totalförsvar innehåller många utmaningar och fallgropar. Svårigheten ligger inte i att identifiera en enskild del. Utmaningen ligger i att se helheten, och få delarna att bli ömsesidigt förstärkande. 4C Strategies arbetar löpande med att stödja samhällets aktörer, såväl den enskilda organisationen samt utveckla Sveriges totala förmåga. Läs mer om hur vi hjälper våra uppdragsgivare nedan.

Strategisk rådgivning

Säkerhetsläget i närområdet har försämrats över tid. Alltfler beslutsfattare i såväl privat som offentlig verksamhet efterfrågar handlingsbar kunskap baserad på underrättelser om omvärlds­utveckling och hotbild. Strategisk positionering i förhållande till politiska prioriteringar och inriktningar blir allt viktigare för att navigera rätt.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Rådgivning för styrelser och ledningsgrupper i privat och offentlig verksamhet.
 • Verifierade metoder för att identifiera, hantera och förebygga informationspåverkan.
 • Utbildningar och kunskapshöjande seminarier med utgångspunkt i organisationens roll i totalförsvaret.
 • Realistiska och dynamiska krigsspel baserade på aktuell hotbild.

Louise Ask Holmberg, konsult och ansvarig för affärsutveckling kring totalförsvar, diskuterar nuläget och vad vi har framför oss.

Läs hela artikeln här

Minska osäkerheter med stärkt ledningsförmåga

Ett väpnat angrepp kan komma hastigt och utan förvarning. Vilseledning används för att skapa osäkerhet och underminera försvarsviljan. Många menar att vi redan befinner oss i en gråzon mellan krig och fred. Förmågan att fatta beslut på ofullständigt underlag under stark tidspress när stora värden står på spel kommer vara avgörande.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Realistiska övningar baserade på kvalificerad analys av hotbild och omvärldsutveckling.
 • Enkla verktyg för effektivt beslutsfattande samt intern och extern kommunikation under osäkra förhållanden.
 • Kraftfullt beslutsstöd för att utveckla och följa upp organisationens förmåga över tid

Skydda kritiska tillgångar och sårbar infrastruktur

En angripare strävar efter att kraftsamla mot sårbara anläggningar och områden. Det kan handla om intrång och sabotage av viktiga objekt. Det kan också handla om angrepp mot digitala system i syfte att tillgripa, förvanska eller förstöra informationstillgångar. Totalförsvarsviktiga verksamheter behöver skydda såväl fysiska som digitala tillgångar.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Kartläggning av verksamhetens mest skydds­värda delar och analys av lämpliga skyddsåtgärder (säkerhetsskyddsanalys).
 • Beslutsunderlag för avvägda åtgärder inom fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet baserat på säkerhetsskyddsanalyser.
 • Utveckling av ledningssystem för att skydda informationstillgångar med höga krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Fortsatt drift under störda förhållanden

Ett väpnat angrepp utmärkas av omfattande friktioner och bortfall av grund­läggande samhällsservice. Totalförsvarsviktiga verksamheter måste kunna fortsätta leverera varor och tjänster även under störda förhållanden. Det förutsätter såväl kunskap om kritiska beroenden som robusta distributionskedjor och anpassningsbara organisationer.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Känslighetsanalyser av anläggningar och områden av betydelse för totalförsvaret.
 • Kontinuitetshantering med beredskapsplaner för att upprätthålla kritiska processer.
 • Behovsanalys och kravställning för förnödenheter, insatsvaror och komponenter.
 • Behovsanalys och kravställning för personalförsörjning, inklusive krigsorganisation.

Samverka tätt för maximal försvarseffekt

Försvarsmakten saknar behovstäckning avseende förnödenheter och tjänster från andra aktörer inom totalförsvaret i alla beredskapsnivåer. Det betyder att det militära försvaret behöver stöd för att fungera. Gemensam planering – på alla nivåer i samhället – är nödvändig för att uppnå den värnkraft som krävs.

4C Strategies erbjuder bland annat

 • Ingående kunskap om Försvarsmaktens behov, baserat på ett nära samarbete under två decennier.
 • Bästa praxis för privat-offentlig samverkan för ömsesidig nytta för samtliga parter.
 • Facilitering av civil-militär samverkan, tillsammans med offentliga och privata aktörer.
 • Kvalificerat systemstöd för informationshantering som svarar mot militära krav på robusthet och säkerhet.

År 2015 återupptogs totalförsvarsplaneringen i Sverige. Beslutet ska ses i ljuset av det över tid försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa. Inte minst har det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 2014 samt i Syrien sedan 2015 visat en rysk vilja att använda militära medel för att nå politiska mål, såväl inom som utanför Europa.

Planeringen har hittills mestadels berört ett mindre antal statliga myndigheter. Men totalförsvaret är så mycket mer – inte minst bedriver företag idag en mycket stor del av den samhällsviktiga verksamhet som vi alla förlitar oss på. Det är bara tillsammans vi kan skapa den motståndskraft och värnkraft som behövs.

4C Strategies grundades för tjugo år sedan för att stödja Försvarsmakten att genom övning och träning stärka krigsförbandens krigsduglighet. 4C Strategies är ett företag med svenska ägare, och medarbetare med hög grad av frivilligengagemang inom totalförsvaret. Vårt engagemang och långa erfarenhet gör att vi har samlat på oss unik kunskap. Detta gör att vi kan erbjuda expertis och vår mjukvara Exonaut® för att bygga den förmåga som faktiskt behövs. Våra lösningar är utvecklade för de mest krävande miljöerna, testade och verifierade mot högt ställda krav.

Ladda ner vår broschyr

Ladda ner vår broschyr

Ett motståndskraftigt totalförsvar
Förmågeutveckling till samhällets aktörer...
video play

Medarbetare förankrade i totalförsvaret

4C Strategies har sedan 2000 stöttat Försvarsmakten inom övning-, träning-, och förmågeutveckling. Med stöd av vår egenutvecklade mjukvara Exonaut ges Försvarsmakten ett verktyg att planera, genomföra och utvärdera sina nationella såväl internationella övningar för att på så sätt stärka Försvarsmaktens försvarsförmåga.

video play

Totalförsvarsutbildning

Kommunen spelar en viktig roll i totalförsvaret. 4C Strategies erbjuder nu kommuner en digital utbildning som säkerställer att kommunens medarbetare och beslutsfattare på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt får en grundläggande förståelse och kunskap om totalförsvar, kommunens ansvar, säkerhetsskydd och krigsorganisation.

Läs mer

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.