preloader
preloader

Anmälan

Välj biljett

Participant details

Tack!

Vi har mottagit din intresseanmälan och återkommer med besked om platstilldelning.

FSPOS aktiviteter 2024

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan finner du information om samtliga aktiviteter som anordnas inom FSPOS under 2024. Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

För mer information om våra aktiviteter eller vid andra frågor, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt för alla aktörer inom den finansiella sektorn.

Längst ner på denna sida finner du anmälningsformuläret som du använder för att anmäla dig till våra aktiviteter.

Kryssa i den eller de aktiviteter som du vill deltaga i. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter för att färdigställa din anmälan.

Kom ihåg att din anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Då deltagarantalet vid vissa aktiviteter inom FSPOS är begränsat ber vi er att meddela om ni får förhinder efter att anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS rätten att fördela platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta.

FSPOS aktiviteter 2024

Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

24/9
Utbildning - Grundläggande krishantering
+
09:00 - 12:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Två tillfällen, samma upplägg. Det förändrade omvärldsläget och en allt mer komplex hotbild ställer nya krav på upprätthållande av viktiga samhällsfunktioner. Finansiell sektor har en central roll i Sveriges totalförsvar, där säkerställandet av finansiella tjänster är av betydelse för hela samhällets funktion i totalförsvaret. Ansvarsprincipen bygger på att den som har ansvaret för en verksamhet i vardagen också har det i en kris. Därmed behöver organisationen utveckla förmåga att kunna agera effektivt under utmanande omständigheter. Detta innebär att krisledning, som utgör processen för att säkerställa nödvändig förmåga, blir avgörande för att hantera allvarliga händelser framgångsrikt. Arbetsgrupp Kunskapsspridning arrangerar en grundläggande utbildning (vid två tillfällen) i krishantering. Utbildningen tar utgångspunkt i FSPOS Vägledning för krishantering som ger stöd åt sektorns aktörer i arbetet med krishantering. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap kring hur aktörer inom den finansiella sektorn på ett enhetligt sätt kan arbeta med krishantering. Under båda tillfällena varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna förväntas delta aktivt i diskussioner. Utbildningen vänder sig till dig som är medlem i en krisledning eller på annat sätt arbetar med krishantering inom finansiell sektor. Utbildningen har en deltagargräns på 40 deltagare per utbildningstillfälle. Utbildningen leds av representanter från Arbetsgrupp Kunskapsspridning.
11/6 & 15/10
Utbildning - Grundläggande kontinuitetshantering (anmälan stängd tillfälle 1)
+
09:00 - 15:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Två tillfällen, samma upplägg. Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa tillgänglighet i de kritiska delarna av verksamheten oavsett vilka störningar som inträffar. För en organisation är det därmed viktigt att identifiera de kritiska delarna av verksamheten och därefter skapa robusthet. Genom att arbeta med kontinuitetshantering ökar möjligheterna att motstå störningar och minska sannolikheten för att ett avbrott blir långvarigt. Under året arrangerar Arbetsgrupp Kunskapsspridning en grundläggande utbildning (två tillfällen) i kontinuitetshantering. Utbildningen tar utgångspunkt i FSPOS Vägledning för kontinuitetshantering som ger stöd åt sektorns aktörer i arbetet med kontinuitetshantering. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom kontinuitetshantering samt stärka förståelsen kring hur aktörer inom den finansiella sektorn på ett enhetligt sätt kan arbeta med kontinuitetshantering. Under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna förväntas delta aktivt i diskussioner och gruppövningar. Utbildningen vänder sig främst till personer som idag saknar kunskap eller som besitter lite förkunskaper inom området, men som vill lära sig mer inom kontinuitetshantering. Utbildningen har en deltagargräns på 40 deltagare per utbildningstillfälle. Utbildningen leds av representanter från Arbetsgrupp Kunskapsspridning.
11/9
Seminarium - Medarbetarsäkerhet
+
09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Det finns många verksamheter inom den finansiella sektorn, som inte utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen, men som ändock har behov av hög medarbetarsäkerhet. Hotet från insiders och ”möjliggörare” ökar. Samtidigt har många organisationer större personalomsättning idag än tidigare och mer komplexa organisationsstrukturer med flera underleverantörer. Detta innebär utmaningar om hur man kan värna säkerheten och vilka verktyg som finns att tillgå utanför säkerhetskyddslagen. Mot denna bakgrund kommer Arbetsgrupp Analys under året ta fram en PM om medarbetarssäkerhet. Hur arbetar den finansiella sektorn med medarbetarssäkerhet? Vilka metoder och arbetssätt finns det att tillgå? Hur relaterar medarbetarsäkerhet till personalssäkerhet? Detta är några av de frågeställningar som berörs rapporten och som kommer diskuteras under seminariet. Vid seminariet presenteras slutsatser från PM. FSPOS uppdaterar denna aktivitetsbeskrivning löpande och mer information avseende talare publiceras inom kort.
17/9
Seminarium - Geopolitisk analys
+
09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Geopolitiken påverkar finansiella aktörers verksamheter och ekonomiska intressen. Med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i närområdet har geopolitisk risk stigit på dagordningen hos ledning och styrelse. Syftet med aktiviteten är att beskriva vad geopolitik är, vilken påverkan den kan ha och hur verksamheter kan strukturera och arbeta med geopolitisk analys. Arbetsgrupp Analys kommer under året att ta fram en PM som beskriver hur enskilda verksamheter arbetar med geopolitisk analys, i syfte med att stärka möjligheten för aktörer som önskar inkludera analysen i verksamhetens riskanalys och hotbildsbedömning att göra det. Vid seminariet presenteras slutsatser från PM. FSPOS uppdaterar denna aktivitetsbeskrivning löpande och mer information avseende talare publiceras inom kort.
24/10
Seminarium – FSPOS Övningsstrategi 2025-2027
+
10:00 - 12:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Arbetsgrupp Övning bjuder in till digitalt seminarium för att presentera FSPOS Övningsstrategi 2025-2027. FSPOS Övningsstrategi 2025-2027 är baserad på FSPOS strategiska inriktning från 2024, lärdomar och utvecklingsområden från tidigare genomförda övningar och aktiviteter samt myndigheternas nya roller. Vid seminariet kommer de nya övningsmålen presenteras samt prioriterade aktiviteter för övningsperioden 2025-2027.
12/11
Seminarium - Civilt försvar och kopplingen mot sektorns arbete med kontinuitetshantering
+
09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

År 2015 beslutade regeringen om återupptagande av Sveriges totalförsvarsplanering. Beslutet innebar att Sverige skulle återuppta arbetet med det militära och det civila försvaret. Civilt försvar handlar om hela samhällets förmåga att skydda civilbefolkningen vid krigsfara och krig. För finansiell sektor innebär detta säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar, oavsett omvärldsläge. Genom att introducera begreppet civil beredskap har MSB tydliggjort relationen mellan krisberedskap och civilt försvar. Tillsammans ska dessa två begrepp skapa en förmåga att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Seminariet ska fokusera på beröringspunkter mellan civilt försvar och sektorns arbete med kontinuitetshantering. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med civil beredskap i stort, och som vill lära dig mer om civilt försvar och kopplingen till sektorns arbete med kontinuitetshantering.

Anmälan

Välj biljett

Participant details

Tack!

Vi har mottagit din intresseanmälan och återkommer med besked om platstilldelning.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
  • Originalbild
  • Stor bild (2900px)
  • Mellan bild (1920px)
  • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.