preloader
4C Strategies>News>En gemensam vision är grunden för vårt personalsamarbete
Nyhet

En gemensam vision är grunden för vårt personalsamarbete

En gemensam vision är grunden för vårt personalsamarbete

4C Strategies och Försvarsmakten har ett pågående samarbete sedan 20 år tillbaka och har genom åren genomfört många uppgifter tillsammans. I ett sådant nära samarbete blev det naturligt att titta närmare på hur 4C Strategies skulle kunna utveckla samarbetet till växeltjänstgöring med Försvarsmakten.

Nina Larsson

Nina Larsson

Konsultchef för militär och offentlig sektor på 4C Strategies berättar mer om samarbetet.

Nina, vad är det som gör att 4C Strategies har ett samarbete kring växeltjänstgöring av personal med Försvarsmakten?

– Det militära försvaret har ett ständigt behov av hög kompetens, men all kompetens behöver inte vara anställd av Försvarsmakten. Vi på 4C Strategies vinner också mycket på att vara närvarande ute hos Försvarsmakten för att lära oss mer om deras behov i deras miljö.

Försvarsmakten är vår äldsta uppdragsgivare och för oss var det en naturlig förlängning av vår relation när vi 2017 tecknade ett strategiskt partnerskap om personalförsörjning. Idén med partnerskapet är att Försvarsmakten ska underlätta vår rekrytering av militär personal samtidigt som vi på 4C Strategies ska underlätta för våra anställda att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten. Enkelt förklarat har delar av vår personal även en anställning i Försvarsmakten. Man är tjänstledig hos oss när man tjänstgör i Försvarsmakten i sin militära befattning.

Vi ser på växelarbetet mellan det civila arbetet hos oss och tjänstgöring i Försvarsmakten som mycket värdefullt för båda parter. I och med att Försvarsmakten nu står inför en helt ny utmaning, nämligen tillväxt, ökar vikten av vårt partnerskap. Genom samarbetet får Försvarsmakten tillgång till kvalificerad tidvis tjänstgörande personal samtidigt som 4C Strategies personal får en kvalitativ kompetensutveckling som är relevant för deras ordinarie tjänster.

Nina, du har själv en militär bakgrund, berätta

– Ja det stämmer, i grunden är jag officer, jag har gått Militärhögskolan och tog min officersexamen vid Karlberg i Stockholm. Jag sökte in som officer efter min värnplikt och har arbetat på regementet i Enköping och gjort utlandsmission i Kosovo.

Vad gör 4C Strategies idag för Försvarsmakten?

– Vi levererar systemlösningar (Exonaut) och experttjänster inom övning och förmågehantering och har nästan dagligen personal hos Försvarsmakten för att stötta inom dessa områden. Som omvärldsutvecklingen ser ut kommer behovet av beredskaps-, förmåge- och övningslösningar att öka. Det här samarbetet möjliggör en långsiktigt och ömsesidig kunskapsöverföring.

För att få reda på Försvarsmaktens syn på samarbetet pratade vi med generalmajor Klas Eksell, som är personaldirektör i Försvarsmakten.

Klas, vad är det som gör 4C Strategies lämpliga att samarbeta med?

– 4C Strategies och Försvarsmakten har en lång gemensam historia då 4C Strategies varit system- och tjänsteleverantör åt Försvarsmakten sedan 2000. 4C Strategies delar även vårt motto att ”göra skillnad för andra” genom att de vill bidra till en säkrare värld för människor och organisationerVår gemensamma vision är en förutsättning för detta partnerskap. Eftersom 4C Strategies anställda verkar inom både militära, offentliga och privata organisationer över hela världen har företaget en unik kompetens som Försvarsmakten kan dra nytta av.

”4C Strategies har en unik kompetens som Försvarsmakten kan dra nytta av.”

Genom vårt strategiska samarbete inom kompetensförsörjning skapar vi goda förutsättningar som gynnar både våra organisationer och våra anställda. De individer som har ett deltidsengagemang i Försvarsmakten har sin huvudsakliga anställning hos en annan arbetsgivare och 4C Strategies är en av många arbetsgivare som delar personal med Försvarsmakten. Dessa individer har sin huvudsakliga anställning hos exempelvis 4C Strategies och tjänstgör några veckor per år i Försvarsmakten. Genom ett strategiskt samarbete kring kompetensförsörjning tar vi båda vårt arbetsgivaransvar och skapar gemensamt de bästa förutsättningarna för individen att utvecklas.

Varför är samarbetet viktigt för Försvarsmakten?

För att Sverige ska vara beredd att möta kriser och hot behöver våra gemensamma medarbetare vidareutvecklas och övas i Försvarsmakten och det är ett viktigt uppdrag som 4C Strategies är delaktig i. Samtidigt stärker de sin egen organisation med kvalificerad personal. Tillsammans skapar vi ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.

Vi går tillbaka till dig Nina, Många i 4C Strategies har en bakgrund i Försvarsmakten

– Ja det stämmer, som jag ser det är det väldigt positivt att många av mina kollegor är engagerade, och alltid har varit engagerade, i Försvarsmakten på olika sätt. Det kan vara som reservofficerare, GSS/T (gruppchef soldat eller sjöman tidvis tjänstgörande) eller som hemvärnssoldater. Många av våra kollegor har också varit tjänstlediga för utlandstjänstgöring och fortbildning inom Försvarsmakten.

Vilka egenskaper har människor från Försvarsmakten utvecklat, som kan vara till nytta för 4C Strategies?

– En person som tjänstgjort i Försvarsmakten har ofta uppnått en djupare förståelse för vilka konsekvenser olika beslut och handlingar kan få. En analysförmåga som kan vara helt avgörande i en skarp situation. I många av våra uppdrag inom riskhantering och krishantering kan just den typen av förmåga vara väldigt värdefull.

Hur ser du på att man har två arbetsgivare och jobbar både hos er och i Försvarsmakten?

– Ju djupare kunskap vi har om Försvarsmakten, desto bättre stöd kan vi vara för myndigheten, men även för andra aktörer inom totalförsvaret som 4C Strategies löpande arbetar med. Att man kan varva mellan att ha ett engagemang i Försvarsmakten och arbeta hos oss där vi bland annat stödjer bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser, men också privat samhällsviktig verksamhet, tror jag är bra för samhället i stort. Totalförsvaret bygger på nära samverkan mellan militär och civil verksamhet. Ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar är en viktig framgångsfaktor i utvecklingen av ett modernt totalförsvar.

4c-people-collaboration

Behov av stöd?

Upptäck hur du kan stärka och integrera din risk-, kontinuitet- och krishanteringsförmåga med våra tjänster och mjukvarulösningar.

Senaste nyheter

Så blir vår beredskap god

”Att upprätthålla kritiska verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet”

Storkontrakt till stöd för amerikanska försvarsmakten gagnar nordiska kunder

4C Strategies är ett svenskt företag som bland annat utvecklar och tillhandahåller världsledande IT-system för övning och förmågeutveckling. Genom två omfattande uppdrag till stöd

Stöd till Socialstyrelsens lägesbild för covid-19

4C Strategies ombads i mars 2020 att stötta Socialstyrelsen i uppbyggnaden av ett nationellt lägesbildssystem för hanteringen av covid-19.

Ladda ned paket

Foto av

Licens

Välj storlek
 • Originalbild
 • Stor bild (2900px)
 • Mellan bild (1920px)
 • Liten bild (1024px)
LADDA NED

Get in touch

Book a demo

  To learn more about how 4C Strategies process data, please read our

  privacy statement.

  Get in touch

   I want to