preloader

Anpassat erbjudande för Sparbanker

Erbjudande inom risk-, kontinuitets- och krishantering

Under 2021 erbjuder 4C Strategies skräddarsydda erbjudanden inom risk-, kontinuitets– och krishantering för Sveriges Sparbanker. Vi har under de senaste åren utbildat och övat såväl ett flertal av landets Sparbanker som Sparbankernas Ägareförening, Riksbanken och Finansinspektionen.

4C Strategies erbjuder Sveriges sparbanker skräddarsydda erbjudanden inom risk-, kontinuitets– och krishantering.  Vi erbjuder följande:

Stärk bankens krishanteringsförmåga

Utbildning och krisövning

När incidenter växer i omfattning och krisen blir ett faktum behövs en krisledningsorganisation med särskilt utsedda roller och rutiner. Vi ger er en grundläggande utbildning i krishantering som hjälper er att skapa samsyn kring kris- hanteringsprocessen och er krisplan. För att stärka bankens krishanteringsförmåga genomför vi en krisledningsövning där ni praktiskt får prova på krishantering. Vi hjälper er även med genomgång och uppdatering av bankens krisplan.

Vi erbjuder:

 • Grundläggande utbildning eller fördjupningsutbildning i krishantering.
 • Krisövning i form av skrivbords – eller simuleringsövning.
 • Framtagande eller uppdatering av bankens krisplaner.

 

Utvärdering av krisledningens hantering

Som marknadsledare inom krishantering har 4C Strategies tagit fram en metod som uppfyller behovet att utvärdera sin krishantering under covid-19 och identifiera förbättringsåtgärder. Metoden kombinerar vår långa erfarenhet av krishantering med lärdomar och insikter från vårt stöd med hanteringen av covid-19 på såväl lokal, regional som nationell nivå.

“Genom vårt samarbete med 4C Strategies har vi påtagligt utvecklat och stärkt vår krishanteringsförmåga. Vi är väldigt nöjda med deras anpassade utbildningar och övningar.”

– Dag Nordström, Sparbankernas Ägareförening

Säkerställ bankens leveransförmåga genom kontinuitetshantering

Utveckling av kontinuitetshantering

Kunder och myndigheter ställer allt högre krav på kontinuitetshantering. Kritiska delar av verksamheten måste kunna upprätthållas, oavsett vilka avbrott som drabbar banken. Vi hjälper er att utveckla ert arbete med kontinuitetshantering och på så sätt öka bankens förmåga att bedriva kritisk verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Detta genom utveckling eller uppdatering av styrande dokument, arbetsprocess, kontinuitetsplaner etc. Vi arbetar i enlighet med den internationella standarden för kontinuitetshantering, ISO 22 301.

Vi erbjuder:

 • Grundläggande utbildning eller fördjupningsutbildning i kontinuitetshantering.
 • Framtagande av policys och ramverk.
 • Genomförande av verksamhetsanalyser för kartläggning av kritiska processer.
 • Framtagande eller uppdatering av bankens kontinuitetsplaner/pandemiplaner.
 • Test av kontinuitetsplaner.

Hantera bankens viktigaste risker

Genomförande av riskworkshop

Proaktiv och effektiv riskhantering är en nödvändighet för att skydda bankens värden, möta lagkrav och bygga förtroende. Vi leder er igenom en workshop där bankens viktigaste risker identifieras och analyseras. Vi hjälper er även med utveckling och uppdatering av styrande dokument, arbetsprocess, etc. Vi arbetar i enlighet med den internationella standarden för riskhantering, ISO 31 000.

Vi erbjuder:

 • Grundläggande riskutbildning.
 • Översyn av riskramverk (Policy, bedömningsmatriser och instruktioner med mera).
 • Revidering/översyn av nuvarande riskanalyser och handlingsplaner (strategisk nivå).

Hantera alla aspekter av beredskap genom vår mjukvara Exonaut (Sparbankslösning)

Sparbanksanpassat mjukvarustöd för incident – och krishantering

4C Strategies har genom sin mjukvara Exonaut tagit fram en digital och standardiserad incident – och krishanteringslösning, skräddarsydd efter Sparbankernas storlek och egna behov.

 • Samarbeta och kommunicera direkt i appen, via mobilen – chatta och dela information säkert och rättighetsstyrt.
 • Informera och larma medarbetare och berörda aktörer via SMS, mail och pushnotiser, individuellt eller till på förhand bestämda grupper.
 • Få tillgång till viktiga dokument direkt i mobilen (online och offline).

 

Kontakta Niclas Wallertz för att veta mer: niclas.wallertz@4cstrategies.com

Case Studies – Financial Services


 

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.

Get in touch

I agree to be contacted for the purpose indicated above, and to receive information about 4C Strategies’ products, services and events. To learn more about how 4C Strategies process data, please read our privacy statement.