preloader

Nya arbetssätt för att hantera klimatförändringar gör Stockholms stad mer motståndskraftig

4C Strategies har samarbetat med Stockholms stad sedan 2010 för att förbättra stadens resiliens. Ett fokusområde har varit klimatanpassning, där bland annat skyfallen över Köpenhamn 2011 samt värmeböljan sommaren 2018 tydliggjort behovet av breda insatser. Vi sammanförde Lena Maria Fritzberg som är säkerhetsstrateg vid Stockholms stad och Jonatan Jürisoo, seniorkonsult hos 4C Strategies, för ett samtal om hur Stockholms stad förbereder sig för ett extremare klimat.

Samarbetet mellan Stockholms stad och 4C Strategies går långt tillbaka i tiden, vad är det ni gör för staden?

Lena Maria, Stockholms stad: Vi har 48 förvaltningar och bolag som alla behöver stöd och på stadsledningskontoret behöver vi experthjälp för att driva vissa frågor framåt. Det är där våra säkerhetskonsulter kommer in.

Jonatan, 4C Strategies: Vi har jobbat med Stockholms stad sedan 2010. Vi är ramavtalskonsulter inom säkerhetsområdet där vi bland annat stöttar staden med att förebygga hot mot dess verksamhet, stärkandet av robustheten i stadens kritiska processer samt utveckla och upprätthålla en god krishanteringsförmåga. Vi gör även fördjupade analyser kopplade till inträffade oönskade händelser.

Ett av våra första samarbeten var krishanteringsövningar inför kronprinsessan Victorias bröllop. Så det är en lång relation, vilket gör samarbetet speciellt.

Hur började samarbetet kring klimatarbetet?

Lena Maria: Den nuvarande satsningen inledes med en mer informell diskussion där vi såg att vår metod för risk- och sårbarhetsanalys gick bra att använda inom flera områden. Vi gör det nu inom klimatområdet, där de som genomför den årliga risk- och sårbarhetsanalysen samarbetar med ansvariga för klimatanpassning och så lyfter vi varandras frågor.

Och det är så otroligt roligt att få göra risk- och sårbarhetsanalyser med människor som annars inte är inne i de processerna. Det här är ganska nytt, att man kopplar ihop två olika arbetsområden i en gemensam risk- och sårbarhetsanalys.

Jonatan: Vi inledde vårt stöd med klimatanpassning redan 2012-2013 då vi gjorde en översyn av hur Stockholms stad arbetade med klimatanpassningar och vilka hot man stod inför.

En sak vi snabbt såg var hur svår ansvarsfrågan är. Ligger ansvaret hos det kommunala vattenbolaget, ligger det hos dem som jobbar med miljö- och klimatfrågor, hos dem som planerar staden eller är det en säkerhetsfråga? Här saknades en sammanhållande grupp och det är något som staden nu har skapat.

Vad gör vi just nu för Stockholms stad?

Jonatan: Vi gör tematiska analyser kring klimathot mot stadens geografiska område. Den första analysen handlade om 100-årsregn, ett stort skyfall som statistiskt sett ska återkomma vart hundrade år. Givet att vi kan räkna med ett såväl varmare som extremare klimat så är det väldigt sannolikt att en person som föds nu i Stockholm kommer uppleva ett 100-årsregn under sin livstid.

Hur omfattande är egentligen ett 100-årsregn?

Jonatan: Upp till en meter vatten kommer rinna på vissa gator och på särskilda ställen där vatten samlas kan djupet bli ännu större. Utan att gå in på studiens konkreta resultat kan jag säga att alla städer är väldigt sårbara för större skyfall och samhällsviktiga verksamheter kommer att drabbas hårt.

Lena Maria: Vi har ju bebyggelse från 1200-talet och framåt, vilket är en utmaning i sig, och vi har en tunnelbana som kan bli vattenfylld. Så vi har tittat på lågvattenpunkterna och om det finns några samhällsviktiga funktioner där. Vi har också tittat brett på all samhällsviktig verksamhet inom stadens geografiska område, inte enbart verksamhet som staden själva driver.

Det här har inneburit att vi behövt prata med och bland annat sitta med flödeskartor med företrädare för en stor mängd offentliga som privata aktörer. Samtal som direkt lett till kunskapshöjning och mynnat ut i direkta åtgärder för stadsplanering och krisförberedelser.

Jonatan: Efter att vi avslutat arbetet med 100-årsregn analyserar vi nu utmaningarna med värmebölja, med bakgrund från 2018-års värmebölja där både maj och juli var de varmaste månaderna på 260 år – och vilka konsekvenser det får för samhället. Därefter finns det en ambition att titta på flera klimatrelaterade hot. Det kan till exempel vara snöstorm, höga vattenflöden och ras- och skred-risker. Det här är något som vi uppmanar alla kommuner att göra, för de problem vi ser kommer bara bli värre tyvärr.

Lena Maria: Det här är ganska omfattande arbeten och därför behöver man börja nu, för man kommer inte kunna genomföra alla åtgärder på en gång. Robusthet är målet, vad som än träffar staden ska vi klara att hantera.

Har ni några råd till andra som vill stärka sitt klimat- och säkerhetsarbete?

Lena Maria: Gräv där du står. Börja i det lilla. Använd den kunskap du redan har och koppla ihop processerna inom klimat och risk- och sårbarhetsområdet. Ta befintligt material och addera ytterligare en dimension i arbetet.

Jonatan: Det är en mycket bra idé att börja i det lilla. En annan utmaning vi ofta ser i kommuner är frågan ”vem äger klimatet?”. För att få ett effektivt arbete kan man sammanföra säkerhetsfunktionen med tekniska förvaltningar och dem som jobbar mycket med klimat- och miljöfrågor.

Lena Maria: Ja för det kommer att leda till möten, projekt och nya innovationer som både är spännande och utmanande.

Jonatan: Det här är närmast existentiella risker och därför särskilt angelägna att arbeta med. Det är inte en fråga om klimatrelaterade händelser kommer inträffa utan när och det är ju i mångt och mycket kommunernas ansvar att se till att det hanteras på bästa sätt. Därför är det inte bara en fråga om att förbereda sig proaktivt och minska konsekvenserna av riskerna, man måste också veta vad man ska göra när det till exempel blir ett plötsligt kraftigt skyfall.

En avslutande tanke, vem är det egentligen som står till svars när saker händer?

Lena Maria: Ja det är det som är problemet, det är inte så klart vems ansvar det här är, men alla måste ta en del av ansvaret. De vi främst får stå till svars inför är nästa generation och vi behöver börja arbeta och göra rätt saker redan nu.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.