Riskhantering

Laptop keyboard

Risker förekommer i alla typer av organisationer. I ett komplext risklandskap, när lagkrav och regelverk skärps och blir svårare att navigera, så ökar organisationers behov av att tillsäkra att de har en sammanhängande helhetsbild av sin riskexponering. Ett vanligt förekommande problem är dock att risker inte hanteras på ett enhetligt sätt. Ofta arbetar olika avdelningar på olika sätt och skapar manuellt sina egna typer av riskregister och protokoll för riskhantering och riskkontroller. Som ett svar på detta så är Exonaut designat specifikt för att integrera disparata processer och för att automatisera insamlingen, visualiseringen och utvärderingen av riskrelaterade data.

Exonaut Risk Manager är en helhetslösning som kan användas för att hantera alla typer av risker. Systemet är utformat i enlighet med ISO 31000 och utgör ett strukturerat, systematiskt och integrerat förhållningssätt till risker, oavsett om dessa återfinns i enskilda projekt eller berör verksamheten som helhet. Exonaut tillhandahåller ett gemensamt riskregister samt förmår aggregera och visualisera dessa i dashboards på ett sätt som möjliggör en heltäckande helhetsbild av organisations riskexponering på samtliga nivåer och för samtliga verksamhetsområden.

Strukturerad

 • Gemensamma riskkategorier och kriteriemodell för hela organisationen.
 • Gemensamma toleransnivåer med definierad riskacceptans.
 • Bow tie-diagram över riskens orsaker och konsekvenser.
 • Stödjer ISO 31000.

Systematisk

 • Fungerar för alla verksamhetsområden, t.ex. IT, miljö, supply chain, ekonomi, projekt.
 • Rapportering utifrån förutbestämd frekvens, format och omfattning.
 • Kunskap om risker kan nyttjas i vardagligt beslutsfattande för att främja en riskmedveten kultur.
 • Riskanalysen bidrar till underlag för budget- och verksamhetsplanering.

Integrerad

 • Automatisering av arbetsflöden ersätter inkonsekventa, parallella och manuella processer.
 • Direktlänk mellan risker och deras påverkan på strategiska mål/nyckeltal.
 • Risker utgör grunden för beredskapsarbete, kontinuitetsplanering samt styrning- och kontroll.
 • Överblick av riskexponering och status i realtid.

Våra experttjänster

Läs mer om hur du kan förbättra din riskhanteringsförmåga

 

 

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.