preloader

Coronavirusets spridning gör det högaktuellt att se över sin krisberedskap

Intervju med Hans Arvidsson, partner på 4C Strategies och expert på krisberedskap, samt Håkan Lindberg, krisberedskapsgeneralist och katastrofmedicinsk specialist

Coronaviruset covid-19 fortsätter att spridas globalt och har nu även kommit till Sverige. Hur bygger vi förmåga för att hantera en pandemi och vilka synergier finns det mellan epidemiberedskapsplanering och ordinarie krisberedskapsplanering? Vi bjöd in Hans Arvidsson, partner på 4C Strategies och en av landets främsta experter på krisberedskap, samt Håkan Lindberg, som har lång erfarenhet från landstings- och regionvärlden som krisberedskapsgeneralist och katastrofmedicinsk specialist, till ett samtal om pandemiplanering, totalförsvar och krisberedskap.
Hans och Håkan, kan vi börja med en kort presentation av er båda?

Hans och Håkan, kan vi börja med en kort presentation av er båda?

Hans: Jag har varit verksam med krisberedskap och (numera) civilt försvar på 4C Strategies sedan 2006. Då var vi 7 anställda, idag är vi över 150 på våra sex kontor i Sverige, USA och Storbritannien.

Håkan: Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och vårdlärare och jobbade med krisberedskap i 25 år i Stockholms läns landsting. Jag var chef för en enhet i Stockholm som jobbade med katastrofmedicin och krisberedskap på regional nivå och som TiB, Tjänsteman i beredskap. Alltså den funktion som får det första samtalet vid en kris och snabbt drar igång krisarbetet. Sedan tre år är jag underkonsult till 4C Strategies och har dessutom även lett ett projekt som handlade om samverkan vid stora olyckor med många avlidna.

”Situationen i Italien visar på helt nya utmaningar för vår beredskap.”

Är vi bra förberedda i Sverige på att ta hand om en pandemi?

Hans: Vår förmåga att hantera större kriser har ökat på senare åren, framförallt genom ett fokus på samverkan och på att säkra kontinuitet i våra mest kritiska processer. Samtidigt visar situationen i Italien på utmaningar vi inte mött i modern tid. Hur går vi till exempel praktiskt tillväga för att sätta ett helt samhälle i karantän?

Håkan: Ja, jag tycker vi är bra förberedda. Vi har erfarenhet från svininfluensan och andra smittskyddshändelser i närtid. Smittskyddet är välorganiserat på lokal, regional, nationell och internationell nivå med enligt min bedömning tydliga ansvarsförhållanden och god samverkan och samordning. Det finns utarbetade, och i stor utsträckning övade, epidemiberedskapsplaner och pandemiplaner på nationell och regional nivå. Det finns goda förutsättningar för en samordnad krisinformation.

”När det gäller samhällsfarliga sjukdomar har smittskyddsläkaren långtgående befogenheter”

Vi ser ju att hela städer i Kina och Europa stängs ner. Coronaviruset har ju även kommit till Sverige, kan samma sak hända i Sverige?

Håkan: Om man kan stänga en hel stad kan jag inte säkert säga, men karantänsbestämmelserna finns i smittskyddslagen och om det rör sig om samhällsfarliga sjukdomar så har ju smittskyddsläkaren väldigt stora befogenheter i det operativa skedet att gå in och fatta beslut.

Om det handlar om samhällsfarliga sjukdomar, som smittkoppor, Ebola, Sars eller det nya Coronaviruset covid-19, har smittskyddsläkaren långtgående befogenheter. Med stöd av smittskyddslagen kan man besluta om olika åtgärder, till exempel karantän.

”I ett krig kan smittskyddsfrågor snabbt bli viktiga”

Hur ser ni på kopplingen mellan totalförsvarsplanering och pandemiplanering?

Håkan: Min bild är att fokus i en krigsplanering ligger på hur vi ska klara av alla traumafall som uppstår vid ett krig. Men man glömmer ofta bort övriga delar av sjukvården och att smittskyddsfrågor snabbt kan bli viktiga, särskilt om kriget håller på ett tag. Generellt kan man anta att epidemier och pandemier sprider sig lättare i en befolkning som är allmänt nergången.

Hans: Det finns vissa element som har betydande likhet. Dels handlar det om vikten av samverkan och kommunikation och dels handlar det om förmågan att upprätthålla samhällets viktigaste funktioner i ett ansträngt läge. Den diskussion vi har sett avseende skolplikt i förhållande till Coronaviruset covid-19 skulle vi garanterat även få i ett läge där Sverige exempelvis blivit attackerat. Andra tydliga likheter där det även finns synergier är på personalsidan, där vi inom våra pandemiplaner och inom planering för krigsorganisation behöver ta höjd för stora personalfrånfällen, samt göra svåra prioriteringar avseende vilka funktioner samhället alltid måste kunna leverera.

”Jag vet få områden inom krisberedskapen som är så välreglerade och väl uppbyggda som smittskyddsområdet.”

Systemet runt ett arbete med en pandemi, hur ser det ut?

Håkan: Jag vet få områden inom krisberedskapen som är så välreglerade och uppbyggda med så tydliga nätverk som smittskyddsområdet. Ett skäl till det är att det händer saker hela tiden, är det inte Ebola så är det MERS eller SARS eller nu det nya Coronaviruset covid-19 eller någon pågående influensa. Smittspårning pågår till exempel hela tiden.

I korthet så har vi kommunerna i basen med det mer objektinriktade smittskyddet, vatten och livsmedel och sådana saker. Regionerna har hand om det personrelaterade smittskyddet. I regionerna finns smittskyddsläkaren som i sig är en egen myndighet med väldigt stora befogenheter i förhållande till smittskyddslagstiftningen.  

Folkhälsomyndigheten är myndigheten som leder och samordnar kriskommunikationsarbetet och smittspårningsarbetet. Socialstyrelsen samordnar hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid fredstida kriser. UD har ett stort ansvar när det gäller resepolicys, för vi lever ju i ett internationaliserat samhälle. Och ytterst har vi regeringen som fattar beslut om samhällsfarliga sjukdomar, som de gjorde nyligen med Coronaviruset covid-19, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Går vi upp ytterligare ett snäpp på EU-nivå finns det något som heter ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control (med sitt huvudkontor i Solna) och WHO på internationella nivån.

Var kommer 4C Strategies in i det smittskyddssystem som Håkan beskriver?

Hans: Generellt har vi sedan företaget grundades för 20 år sedan arbetat med att bygga krishanteringsförmåga i samhället, med ett särskilt fokus på samverkan – vi kan bland annat se exempel på detta i grundandet av Samverkan Stockholmsregionen och den Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS). En grundläggande krishanteringsförmåga och motståndskraft på såväl samhälls- som organisatorisk nivå är nödvändigt för att även hantera hot så som epidemier och pandemier.

Mer specifikt har vi sedan många år tillbaka utbildat och övat EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Vi hjälper också ECDC att göra kontinuitetsplaner för sin verksamhet och då tittar vi inte bara på personalbortfall utan också på elbortfall, IT-bortfall och beroenden till andra resurser de använder. Vår mjukvara Exonaut används även av en internationell aktör på global nivå för att samordna hanteringen av Coronaviruset covid-19. Vi har även vid tidigare pandemier stöttat med pandemiplanering på regional nivå.

”På 4C Strategies har vi stor vana att utbilda och öva i pandemiberedskap.”

Vilken nytta kan 4C Strategies göra i det här sammanhanget?

Hans: Ett behov som vi kan fylla är att se över den tidigare gjorda pandemiplaneringen utifrån pågående civilförsvarsplanering. Det kan gälla centrala myndigheter som är med i systemet, men även andra centrala myndigheter respektive regioner och kommuner.

Sedan har vi stor vana att utbilda och öva organisationer i pandemiberedskap och vi övade exempelvis nyligen en ledningsgrupp för en av världens största banker i detta scenario. Detta är generellt ett intressant scenario då det sätter fingret på viktiga beståndsdelar som krävs för att bygga en organisatorisk motståndskraft:

 • Riskhantering: Vad har vi för resepolicy och vilka andra åtgärder kan vi ta för att minska risken för smittspridning?
 • Kontinuitetshantering: Hur säkerställer vi våra kritiska processer samtidigt i kombination med stort personalbortfall, nyckelpersonsbortfall och bortfall av kritiska leverantörer?
 • Krishantering: Vad är vår inriktning om någon eller flera av våra anställda smittas? Kan vi hålla arbetsplatsen öppen?
 • Kriskommunikation och samverkan: Vad kommunicerar vi till våra anställda och samverkanspartners samtidigt som vi saknar fullständig information?

”Det är viktigt att man tar hänsyn till smittskyddsfrågor och epidemiberedskap i den pågående planeringen för civilt försvar.”

Håkan: Regioner och kommuner har kommit olika långt när det gäller att integrera smittskyddsexpertis med ordinarie krisledningsorganisation, där tror jag det finns en del att göra. Och det är viktigt att man tar hänsyn till smittskyddsfrågor och epidemiberedskap i den pågående planeringen för civilt försvar – och här har 4C Strategies en unik kompetens.

Nu när Coronaviruset covid-19 även har kommit till Sverige, hur kommer vi summera Sveriges hantering av viruset?

Håkan: Svårt att ha en uppfattning innan vi vet hur Coronaviruset covid-19 kommer att drabba Sverige. Men en gissning är att en utvärdering kommer att fokusera på framför allt vikten av samordnad kriskommunikation och hur regionerna ska kunna lyckas skapa vårdplatser och intensivvårdsplatser för svårt sjuka i en akutsjukvård som i sin dagliga verksamhet upplever att tillgången på resurser är begränsad.

”Ska vi komma tillrätta med Coronaviruset covid-19 måste hela samhället sluta upp.”

Hans: Jag håller med Håkan i denna fråga. Jag tror också att det kommer att handla om en diskussion avseende om vi fattade beslut om åtgärder i rätt tid, samt om det individuella förhållningssättet, som ställer krav på alltifrån att hörsamma reserekommendationer till god handhygien och eventuell självkarantän. Ska vi komma tillrätta med situationen tror jag att hela samhället måste sluta upp – vi behöver helt enkelt hjälpas åt.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.