FSPOS aktiviteter 2022

08 Sep 2022 02 Dec 2022

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan finner du information om samtliga aktiviteter som anordnas inom FSPOS under 2022.

För mer information om våra aktiviteter eller vid andra frågor, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt.

Längst ner på denna sida finner du anmälningsformuläret som du använder för att anmäla dig till våra aktiviteter.

Kryssa i den eller de aktiviteter som du vill deltaga i. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter för att färdigställa din anmälan.

Kom ihåg att din anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Då deltagarantalet vid vissa aktiviteter inom FSPOS är begränsat ber vi er att meddela om ni får förhinder efter att anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS rätten att fördela platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta.

FSPOS aktiviteter 2022

Nedan följer en beskrivning av de FSPOS aktiviteter som anordnas under 2022.

Seminarium – Krishantering post Corona

Seminarium – Krishantering post Corona

Datum/tid:

Seminarium: 14 september, kl. 9:00-10:30

Plats:

Seminarium: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

 

Beskrivning

Covid-19 har inneburit stor påverkan och långtgående konsekvenser för såväl individer och organisationer runt om i världen som för nationer och samhället i stort. FSPOS genomför i år två seminarier på temat Krishantering post Corona, där de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenserna.

Tillfälle 2 – Seminarium

Det andra seminariet har ett samhällsorienterat fokus där inbjudna talare kommer presentera lärdomar och påverkan på samhällets krishantering i stort. Hur har Covid-19 påverkat samhällets och den finansiella sektorns krishantering? Vilka slutsatser om dagens krishanteringssystem kan dras utifrån erfarenheterna från Covid-19?

Utbildning - Cybersäkerhet och desinformation (förberedande inför Sektorsövning)

Utbildning - Cybersäkerhet och desinformation (förberedande inför Sektorsövning)

Datum: 8 september

Tid: 09:00-11:00

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Talare:

Johan Turell – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nationellt cybersäkerhetscenter

Fredrik Konnander – Myndigheten för psykologiskt försvar

Beskrivning

FSPOS sektorsövning 2022 fokuserar i år på att öka den finansiella sektorns förmåga att hantera en gråzonssituation med bland annat cyberattacker och desinformation. Utbildningen tar bland annat upp frågor kring hur man upptäcker och förebygger cyberangrepp samt hur sådana kan hanteras. Vidare innehåller utbildningen information och resonemang om desinformation och hur organisationer kan förbereda sin verksamhet på att förebygga och bemöta vilseledande information.

Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett om man deltar i sektorsövningen eller ej.

Utbildning - Lägesbild och samverkan (förberedande inför Sektorsövning)

Utbildning - Lägesbild och samverkan (förberedande inför Sektorsövning)

Datum: 29 september

Tid: 09:00-11:00

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

 

Beskrivning

Utbildningen fokuserar på hur en aktör upprättar en intern lägesbild, upprättar en lägesbild för delning samt delar sin lägesbild genom samverkan med andra aktörer inom den finansiella sektorn. Aspekter som metod och mallar, effektivitet, budskap och informationsklassning belyses.

Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett om man deltar i sektorsövningen eller ej.

Utbildning – Grundläggande utbildning i säkerhetsskydd

Utbildning – Grundläggande utbildning i säkerhetsskydd

Datum: 23 september

Tid: 09:00 – 11:00

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

 

Beskrivning

Den 1 december 2021 uppdaterades Sveriges säkerhetsskyddslag. Uppdateringen av lagen, som berör såväl både offentliga som privata aktörer som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, har även medfört att Säkerhetspolisen under 2022 publicerat nya föreskrifter på området.

FSPOS anordnar en utbildning i grundläggande säkerhetsskydd. Fokus under utbildningen kommer att läggas på hur förändringarna i gällande säkerhetsskyddslagstiftning samt dess föreskrifter ska tillämpas inom finansiell sektor. Utbildningen kommer även belysa aktuell hotbild. Talar under utbildningen gör representant från Finansinspektionen.

Syftet med utbildningen är att stärka förståelsen för säkerhetsskyddsarbetet inom sektorn. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment där deltagarna själva får dela med sig av sina erfarenheter.

Utbildningen vänder sig främst till personer som idag arbetar direkt eller indirekt med säkerhetsskydd inom sektorn och som vill lära sig mer, eller verksamheter som kan tänkas beröras av säkerhetskyddslagstiftningen.

Utbildningen leds av Carolina Hassel, Säkerhetsskyddschef på 4C Strategies.

 

 

Erfarenhetsseminarium – Cyberssäkerhet

Erfarenhetsseminarium – Cyberssäkerhet

Datum: 24 oktober

Tid: 09.00- 10.30

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Beskrivning

Under 2022 anordnar FSPOS genom Arbetsgrupp Kunskapsspridning erfarenhetsseminarier inom området cybersäkerhet med två skilda inriktningar. Syftet med seminarierna är att genom erfarenhetsdelning skapa en gemensam förståelse för cybersäkerhet samt de utmaningar som sektorn står inför.

 

Tillfälle 2 – Hur kan den finansiella sektorn stärka sin cyberförmåga?

Erfarenhetsseminariet fokuserar på hur cyberförmågan inom den finansiella sektorn kan stärkas.

Talar under seminariet gör representanter från IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) som genom projektet cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft kommer att presentera hur privata och offentliga verksamheter inom den finansiella sektorn kan stärka sin förmåga att möta cyberhot och samtidigt öka sin konkurrenskraft. Under seminariet ges även förslag på konkreta åtgärder för att förebygga cyberattacker.

Deltagare delas in i grupper för att tillsammans diskutera, utifrån fördefinierade frågeställningar, hur cyberförmågan inom sektorn kan förbättras.

Seminarium: Finanssektorns roll i totalförsvarsplaneringen

Seminarium: Finanssektorns roll i totalförsvarsplaneringen

Datum: 23 november

Tid: 09:00-10:30

Plats: Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

 

Beskrivning

Totalförsvarets roll är att skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. I och med det säkerhetspolitiska nuläget runt om i världen har detta kommit att aktualiserats än mer.

Den finansiella sektorn utgör en vital del i det civila försvaret, vilket tillsammans med vårt militära försvar ligger till grund för Sveriges totalförsvarsplanering.  De samhällsviktiga finansiella tjänsterna har en nyckelroll att spela i försörjningsberedskapen som utgör grunden i Sveriges totalförsvar.

Syftet med seminariet är att utifrån olika perspektiv och fokusområden kunna stärka kunskapsnivå gällande finanssektorns roll och ansvar inom totalförsvarsplaneringen.

Seminariet kommer ta utgångspunkt från utredningen Struktur för ökad motståndskraft samt Handlingskraft, en handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025.

Tillfälle kommer ges till deltagare att i förväg skicka in frågor. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Talare vid detta seminarium kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

 

 

Seminarium - FSPOS Sektorsseminarium 2022 på Berns

Seminarium - FSPOS Sektorsseminarium 2022 på Berns

Datum: 2 december

Tid: Anges i separat inbjudan.

Plats: Berns i Stockholm (Näckströmsgatan 8)

Anmälan: Anmälan till seminariet skickas ut separat. Det går alltså inte att anmäla sig via formuläret nedan.

Kunskapshöjande och inspirerande halvdagsseminarium för aktörer inom den finansiella sektorn. Seminariet genomförs på Berns i Stockholm.

Anmäl dig här

Kryssa i den eller de aktiviteter som du vill deltaga i. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter för att färdigställa din anmälan.

Kom ihåg att din anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Registrera

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.