preloader
preloader

Anmälan

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

FSPOS aktiviteter 2023

calendar
20 Apr 2023      All day

Information

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.

Nedan finner du information om samtliga aktiviteter som anordnas inom FSPOS under 2023. Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

För mer information om våra aktiviteter eller vid andra frågor, kontakta oss på fspos@4cstrategies.com.

Anmälan

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt.

Längst ner på denna sida finner du anmälningsformuläret som du använder för att anmäla dig till våra aktiviteter.

Kryssa i den eller de aktiviteter som du vill deltaga i. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter för att färdigställa din anmälan.

Kom ihåg att din anmälan är personlig. Det går därför inte att anmäla andra personer.

Då deltagarantalet vid vissa aktiviteter inom FSPOS är begränsat ber vi er att meddela om ni får förhinder efter att anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS rätten att fördela platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta.

FSPOS aktiviteter 2023

Klicka på + (plustecknet) för att läsa mer om varje aktivitet.

20/4
Informationstillfälle - FSPOS scenariobank
+
Torsdag 09:00 - 10:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

FSPOS Arbetsgrupp Kunskapsspridning har under föregående år tagit fram en scenariobank som sektorns aktörer ska kunna använda som stöd vid planering samt genomförandet av övningar och/eller tester. FSPOS scenariobank består av flertalet generella scenarier. Scenarierna är kategoriserade utifrån sex resurskategorier; Information, Personal, Lokaler, Leverantörer, Kritisk infrastruktur samt Övrigt. Varje kategori innehåller även en bakgrundsfilm som kan användas för att sätta stämningen inför övningen/testet. Informationstillfället syftar till att presentera samt förankra scenariobankens användningsområde. Under informationstillfället kommer scenariobankens form och upplägg att presenteras. Tillfället vänder sig främst till personer som idag arbetar direkt eller indirekt med övning eller test och som vill veta mer om scenariobankens användningsområde samt hur materialet kan användas inom den egna verksamheten. I slutet på informationstillfället kommer deltagare ges möjlighet att diskutera samt ställa frågor avseende FSPOS scenariobank. Informationstillfället leds av representanter från Arbetsgrupp Kunskapsspridning.
11/5 & 14/9
Utbildning - Cyberhot och cybersäkerhet (Två tillfällen, samma upplägg)
+
Torsdag & Torsdag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Förberedande utbildning inför FSPOS Sektorsövning 2023. FSPOS Sektorsövning 2023 fokuserar på att öka den finansiella sektorns förmåga att hantera en gråzonssituation med bland annat cyberattacker och desinformation. Utbildningen tar, från olika perspektiv, upp frågor kring hur cyberhot och -angrepp kan upptäckas, förebyggas och hanteras. Talare från olika delar av samhället ger sin syn på hur aktörer i sektorn kan arbeta för att öka sin förmåga att hantera cyberrelaterade händelser. I slutet av utbildningen kommer deltagarna ges möjlighet att diskutera och ställa frågor avseende cyberhot och cybersäkerhet. Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett om man deltar i sektorsövningen eller ej.
16/5
Erfarenhetsseminarium – Uthållighet och upprätthållande av förmåga i krisledningen
+
Tisdag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Krishantering handlar om att vara beredd när någonting inträffar för att i möjligaste mån begränsa negativa konsekvenser av det inträffade. För att kunna uppnå detta krävs att krisledningen upprätthåller sin uthållighet under hela hanteringen, vilket ses som en utmaning vid ett utdraget händelseförlopp. Arbetsgrupp Kunskapsspridning anordnar därför ett erfarenhetsseminarium på temat uthållighet och upprätthållande av förmåga i krisledningen. Erfarenhetsseminariet syftar till att ge sektorn möjlighet att dela erfarenheter genom att skapa en gemensam förståelse för krisens olika utmaningar över tid. Erfarenhetsseminariet kommer att utgå ifrån olika perspektiv av krisen (kortvarig intensiv eller långvarig lågintensiv etc.). Deltagarna förväntas att genom gruppdiskussioner dela erfarenheter och reflektioner kring hur en organisation skapar uthållighet och förmåga i krisledningen. Diskussionerna kommer att sammanfattas i ett skriftligt PM som skickas ut till deltagarna efter erfarenhetsseminariet. Erfarenhetsseminariet vänder sig till dig som sitter som medlem i en krisledning eller på annat sätt arbetar med krishantering inom finansiell sektor. Talare vid detta seminarium kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
25/5 & 21/9
Utbildning - Kommunikation i kris (Två tillfällen, samma upplägg)
+
Torsdag & Torsdag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Förberedande utbildning inför FSPOS Sektorsövning 2023. Ett av övningsmålen i FSPOS Sektorsövning 2023 är att Aktörerna har förmåga att integrera kommunikativa aspekter i hanteringen av händelsen samt att koordinera budskap och kommunikativa insatser. Därför genomförs en utbildning med tema Kommunikation i kris vid två tillfällen under året. Under utbildningen delges deltagarna olika perspektiv på kriskommunikation, och bland annat kommer FSPOS Kommunikationschefsnätverk att informera om den gemensamma budskapsplattform som tagits fram som stöd för aktörer i den finansiella sektorn. I slutet av utbildningen kommer deltagarna ges möjlighet att diskutera och ställa frågor avseende kommunikation i kris. Ytterligare talare vid utbildningen kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett om man deltar i sektorsövningen eller ej.
30/5 & 7/9
Utbildning - Grundläggande kontinuitetshantering (Två tillfällen, samma upplägg)
+
Tisdag & Torsdag 09:00 - 15:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa tillgänglighet i de kritiska delarna av verksamheten oavsett vilka störningar som inträffar. För en organisation är det därmed viktigt att identifiera de kritiska delarna av verksamheten och därefter skapa robusthet. Genom att arbeta med kontinuitetshantering ökar möjligheterna att motstå störningar och minska sannolikheten för att ett avbrott blir långvarigt. Under året arrangerar Arbetsgrupp Kunskapsspridning en grundläggande utbildning (två tillfällen) i kontinuitetshantering. Utbildningen tar utgångspunkt i FSPOS Vägledning för kontinuitetshantering som ger stöd åt sektorns aktörer i arbetet med kontinuitetshantering. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom kontinuitetshantering samt stärka förståelsen kring hur aktörer inom den finansiella sektorn på ett enhetligt sätt kan arbeta med kontinuitetshantering. Under båda tillfällena varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna förväntas delta aktivt i diskussioner samt gruppövningar. Utbildningen vänder sig främst till personer som idag saknar kunskap eller som besitter lite förkunskaper inom området, men som vill lära sig mer inom kontinuitetshantering. Utbildningen har en deltagargräns på 40 deltagare per utbildningstillfälle. Utbildningen leds av representanter från Arbetsgrupp Kunskapsspridning.
14/6
Seminarium – Betalningar under krig, ett exempel från Ukraina
+
Onsdag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har under de senaste åren allvarligt försämrats. Händelseutvecklingen har även kommit att få en påverkan på Sveriges säkerhet och beredskap samt det svenska finansiella systemet. Med anledning av omvärldsläget arrangerar Arbetsgrupp Kunskapsspridning ett seminarium som behandlar aktuella händelser som kan påverka beredskapen inom den finansiella sektorn. Seminariet syftar till att stärka sektorns förståelse kring aktuella händelser samt hur arbete bedrivs för att bygga förmåga och beredskap. Talar på seminariet gör Oleksii Shaban, som är motsvarande vice riksbankschef på National Bank of Ukraine (NBU). Riksbankschef Erik Thedéen kommer att inleda seminariet. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Seminariet kommer att genomföras på engelska.
29/9
Seminarium – Outsourcing och tredjepartsleverantörer
+
Fredag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

DORA-förordningen (Förordning om digital operativ motståndskraft) är en EU-gemensam förordning som syftar till att skapa motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot inom den europeiska finansiella marknaden. Förordningen omfattar finansiella aktörer i Sverige samt kritiska IKT-leverantörer. Med anledning av DORA arrangerar AG Kunskapsspridning detta seminarium som syftar till att stärka kunskapen kring DORA- förordningen. Seminariet kommer behandla frågor kring förordningens krav gällande outsourcing och tredjepartsleverantörer. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Talare vid detta seminarium kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
5/10
Seminarium – DORA-förordningen
+
Torsdag 09:00 - 11:00
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

DORA-förordningen (Förordning om digital operativ motståndskraft) är en EU-gemensam förordning som syftar till att skapa motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot inom den europeiska finansiella marknaden. Förordningen omfattar finansiella aktörer i Sverige samt kritiska IKT-leverantörer. AG Kunskapsspridning arrangerar detta seminarium som syftar till att bidra till en ökad kunskap om DORA-förordningen och dess krav på sektorns aktörer. Under seminariet kommer även FSPOS Arbetsgrupp Analys att presentera sitt arbete med ett framtaget självskattningsformulär kopplat mot kraven i DORA-förordningen. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna talare. Talare vid detta seminarium kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
5/12
Seminarium – Nya förutsättningar för krisberedskap
+
Tisdag 09:00 - 10:30
Digitalt (anslut via Teams eller telefon)

Genom förberedda aktörer inom den finansiella sektorn blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller ytterst krig är sektorns förmåga att kunna bedriva sin verksamhet av yttersta vikt. AG Analys kommer under året att ta fram en rapport som beskriver förändringar i hotbild, finansiell infrastruktur och regelverk. Rapporten kommer även analysera hur förändringarna påverkar den finansiella sektorns förhållningssätt till krisberedskap samt betydelsen av samverkan inom sektorn. Vid seminariet presenteras rapportens slutsatser. I slutet på seminariet kommer deltagare ges möjlighet att ställa frågor. Talare kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Anmälningsformulär

Anmälan

Choose ticket

Participant details

Thank you!

Your registration request has been submitted for approval. You will receive an email regarding your registration status. We will process your request and get back to you shortly.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   I want to

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.