Emergency management and public safety
18 Feb 2020
07.30 - 08.45

Desinformation, vilseledning och propaganda – hur skyddar vi Sverige?

Cyberattacker och informationspåverkansoperationer har uppmärksammats som allt vanligare tillvägagångsätt för antagonister och främmande makter att påverka sin politiska och geografiska intressesfär. För att kunna bemöta felaktig information och säkerställa att medborgare och näringsliv nås av korrekt rapportering av omvärldshändelser har såväl enskilda stater som EU som helhet inrättat arbetsgrupper vars uppgift det är att identifiera, hantera och förebygga informationspåverkan.

4C Strategies hade nöjet att välkomna Mikael Tofvesson som är chef för Enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB för att dela med sig av sin syn på utvecklingen inom informationspåverkan och desinformation. Mikael Tofvesson är nytillträdd chef för Enheten för skydd mot informationspåverkan. Han har arbetat vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sedan den bildades i januari 2009 och var tidigare chef för Enheten för omvärld och beredskap. Under 2018 och 2019 var Mikael operativ chef för MSB:s särskilda organisationer för skydd av val mot informationspåverkan. Innan dess arbetade han i 22 år inom Försvarsmakten.

Mikael Tofvesson lyfte i sitt anförande bland annat fram att angriparen använder hela sitt samhälle i syfte att påverka och att hela vårt samhälle är måltavlan. Att medvetandegöra vilka sårbarheter vi har för informationspåverkan var enligt Tofvesson nödvändigt. Tofvesson lyfte vidare fram försvarsvilja, motståndskraft och samverkan som nyckelkomponenter.

Martin Allard, principalkonsult hos 4C Strategies, beskrev arbetet med att motverka informationspåverkan som en viktig del i totalförsvaret. Vidare gav Maria Pålsson, seniorkonsult hos 4C Strategies, inblick i den landsomfattande övningsserie i att identifiera och möta informationspåverkan som 4C Strategies lett på uppdrag av MSB.

4C Strategies nordiska VD, Mikael Grape, underströk i samband med föredraget, vikten av informationssäkerhet och betonade att Exonaut, som bland annat används för krisledning, riskhantering och övning, är ackrediterad för att hantera information upp till NATO Secret och NATO Unclassified. Mikael lovade slutligen att 4C Strategies satsningar på att bidra till dialog avseende totalförsvar och informationspåverkan skulle fortsätta.

Message sent

Thank you
Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

Thank you!

You are now registered.

Download pack

Photo credits

License

Choose size
 • Original image
 • Large image (2900px)
 • Medium image (1920px)
 • Small image (1024px)
DOWNLOAD

Get in touch

Book a demo

  Get in touch

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.

   Message sent

   Thank you
   Your message has been received. We will get back to you as soon as possible.